Mig/Mag Thông Thường

Tự động điều chỉnh ổn định của máy , thông thường sử dụng trong công nghiệp bao gồm dòng MAXI với các máy hàn nạp dây riêng biệt và dây chuyền COMPACT với bộ nạp dây lắp sẵn và có một số chương trình hàn định sẵn để giúp người dùng ít chuyên môn hơn.

Mig/Mag Thông Thường - Weldtec

Mig/Mag Thông Thường

Tự động điều chỉnh ổn định của máy , thông thường sử dụng trong công nghiệp bao gồm dòng MAXI với các máy hàn nạp dây riêng biệt và dây chuyền COMPACT với bộ nạp dây lắp sẵn và có một số chương trình hàn định sẵn để giúp người dùng ít chuyên môn hơn.