TIÊU CHUẨN HÀN TCVN, CÔNG NGHỆ HÀN – PHẦN 3

Công nghệ hàn Khi bên đặt hàng có yêu cầu về công nghệ hàn thì phải đảm bảo trình tự sau a) Phương pháp hàn hoặc các phương pháp hàn được áp dụng. b) Các đặc tính của kim loại … Đọc tiếp TIÊU CHUẨN HÀN TCVN, CÔNG NGHỆ HÀN – PHẦN 3