Khuyết tật hàn

ẢNH HƯỞNG CỦA KHUYẾT TẬT HÀN ĐẾN LIÊN KẾT MỐI HÀN

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MỐI HÀN CHI TIẾT

KHẮC PHỤC VẾT NỨT XẢY RA KHI HÀN