Khuyết tật hàn

%filename - weldtec%

ẢNH HƯỞNG CỦA KHUYẾT TẬT HÀN ĐẾN LIÊN KẾT MỐI HÀN

%filename - weldtec%

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MỐI HÀN CHI TIẾT

%filename - weldtec%

KHẮC PHỤC VẾT NỨT XẢY RA KHI HÀN